Henge no Jutsu
Bunshin no Jutsu
Kawarimi no Jutsu
Double Nikudan Sensha
Nikudan Sensha
Ninpō: Baika no Jutsu
Chō Baika no Jutsu
Bubun Baika no Jutsu