Henge no Jutsu
Bunshin no Jutsu
Calorie Control
Ninpō: Baika no Jutsu
Bubun Baika no Jutsu
Chō Baika no Jutsu
Nikudan Sensha
Nikudan Hari Sensha
Nikudan no Mai
Chōdan Bakugeki
Chō Harite
Double Nikudan Sensha
Mizudan Suisha